คำอธิบายรายวิชาชีวะพื้นฐาน

ศึกษาวิเคราะห์ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์  การลำเลียงสารผ่านเซลล์  กลไกการรักษาดุลยภาพ  การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช  น้ำและสารต่างๆในร่างกาย  กรด – เบสในร่างกาย น้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อุณหภูมิภายในร่างกาย  การป้องกันและทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  ลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมและสารพันธุกรรม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสมตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้กับผู้อื่น นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตน และดูแลสิ่งมีชีวิต

Advertisements

5 Responses

 1. สู้สู้นะคะ แวะมาเป็นกำลังใจให้ค่ะ

 2. เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

 3. แตกต่างตรงที่เซลล์พืชมีผนังเซลล์
  เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์
  เซลล์พืชมีแวคคิวโอล
  เซลล์สัตว์ไม่มีแวคคิวโอล

 4. เชลล์พืชมีผนังเชลล์
  เซลล์สัตว์มีแวคิวโอล

 5. สวัสดีครับผมมาแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: